Lesreglement & Privacy

Als je inschrijft voor lessen, ga je akkoord met het onderstaande lesreglement en privacyvoorwaarden.

Algemeen lesreglement

 1. Afhankelijk van de locatie (dit wordt apart aangegeven) dient de cursist bij aanvang van de eerste Padel les lid te zijn van de vereniging waar deze training plaatsvindt. Indien bij de eerste training blijkt dat de cursist nog geen lid is van de vereniging, is de Lefel-Up verplicht om de cursist de toegang tot de training(en) te weigeren tot het moment dat de cursist als lid van de vereniging is geaccepteerd.
 2. Een lesuur duurt 60 minuten, inclusief wisselen van trainingsgroepen.
 3. De lessen worden gegeven op vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de reguliere basisschoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een trainer is voorbehouden aan Lefel-Up.
 5. Er wordt gestreefd naar training in groepen met een samenstelling van gelijk niveau en gelijke leeftijd. Indien Lefel-Up dit noodzakelijk acht kunnen (tussentijdse) wijzigingen aangebracht worden in de samenstelling van lesgroepen, tijden en/of dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 6. Lefel-UP houdt zo veel mogelijk rekening met verzoeken tot specifieke trainers, lesdagen en lestijden. Een garantie om aan deze verzoeken te voldoen kan niet altijd worden gegeven.
 7. Bij inschrijving voor een cursus gaat de deelnemer akkoord met elke Padel leraar die wordt ingezet. Dit geldt ook als er een vervanger noodzakelijk is
 8. Op maandag t/m donderdagavond wordt op prime time alleen les gegeven aan groepen, dus geen privé les.
 9. Het is verplicht om gepaste kleding en Padel schoeisel te dragen.
 1. De trainer beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer de les afmeldt.
 2. Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training: a. op de gebruikelijke tijd worden overgenomen door een andere bevoegde trainer; of b. op een door de trainer bepaald ander tijdstip worden ingehaald; of c. worden vervangen door een later te volgen clinic of evenement.
 3. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 4. Lefel-Up streeft ernaar alle uitgevallen lessen in te halen op dezelfde lesdag en lestijd na de lopende reeks indien mogelijk.
 5. In geval van overmacht (waaronder mede begrepen weersomstandigheden en door de overheid opgelegde maatregelen) behoudt Lefel-Up zich het recht voor om de inhaallessen op afwijkende dagen en/of tijden te laten plaatsvinden (dit wordt op voorhand gecommuniceerd met de deelnemer)
 6. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de deelnemer. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de deelnemer geven geen recht tot inhalen. Bij langdurige afwezigheid kan de les, met goedkeuring van de trainer, aan derden worden overgedragen.
 1. Elke cursist moet zich aanmelden via een digitaal inschrijfformulier. Alleen in besproken uitzonderingen wordt een aanmelding op andere wijze geaccepteerd. Bij het niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de deelnemer.
 2. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
 3. Door het indienen van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de Padel lessen.
 4. Door inschrijving verbindt u zich aan de Padel lessen. Inschrijving voor les geeft geen garantie op plaatsing.
 1. In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen padel lessen op een eerder ingedeeld en/of beschikbaar tijdstip georganiseerd kunnen worden, zal restitutie van het (resterende) lesgeld plaatsvinden.
 2. Het lesgeld dient te worden voldaan door middel van betaling middels een automatische incasso waarvoor de deelnemer een machtiging afgeeft bij inschrijving. Deelnemer wordt geacht voldoende saldo op de rekening te hebben om incasso mogelijk te maken. Bij een herinnering en/of storno wegens onvoldoende saldo of onjuist ingevuld inschrijfformulier wordt voor iedere nieuwe incasso € 5,00 kosten in rekening gebracht bovenop het verschuldigde lesbedrag.
 3. Mocht het cursusgeld na 3 herinneringen / storneringen niet of niet geheel zijn voldaan, dan wordt de inning daarvan uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn volledig voor rekening van de cursist.
 4. Indien betaling uitblijft, kan deelname aan de lessen worden uitgesloten tot het moment dat het lesgeld alsnog is betaald.
 5. Indien u per factuur wenst te betalen / geen toestemming geeft tot incasseren, dan zal hiervoor € 10,00 administratiekosten per factuur in rekening worden gebracht. Betaling van het factuurbedrag indien geen automatische incasso van toepassing is, dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 6. Bij voortijdige beëindiging van de padel lessen door een deelnemer, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld.
 7. Na overleg met de trainer is het mogelijk een vervanger te sturen van gelijke sterkte. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende deelnemer wordt in onderling overleg tussen de deelnemers vastgesteld zonder tussenkomst van de padel school.
 8. Recht op deelname aan de padel lessen van de padel school ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld of een onherroepelijke machtiging tot incasso van het lesgeld.
 9. Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totale lesgeld ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 1. Het volgen van padel lessen is op eigen risico. De padel school dan wel de trainer is niet verantwoordelijk voor enige schade of lichamelijk letsel dat tijdens de les ontstaat, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers, evenals blessures.
 2. Door invulling en verzending van het inschrijfformulier verklaart de cursist of de ouder/verzorger bij minderjarigen, kennis te hebben genomen van bovenstaande bepalingen.

Privacyvoorwaarden